Свикване на Общо събрание

До членовете на Лайънс клуб Видин!

Съгласно разпоредбите на Устава на ЛК Видин и ЗЮЛНЦ по Решение на УС на Сдружение Лайънс клуб Видин от 01.03.2023 г. се свиква:

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЛК ВИДИН, което ще се проведе на 18.03.2023 г. (осемнадесети март) от 15:00 часа на адрес комплекс Магура, Област Видин при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността и финансовото състояние на Сдружението.
  2. Освобождаване от отговорност на Управителния съвет и Председателя.
  3. Избор на нов Управителен Съвет с мандат 01.07.2023 г. – 30.06.2024 г.

Съгласно устава на ЛК ВИДИН и разпоредбите на ЗЮЛНЦ при липса на кворум събранието ще се проведе с един час по късно от 16:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

02.03.2023 г. Президент на ЛК Видин 2022 – 2023:

Никола Нинов