Свикване на Общо събрание

До членовете на Лайънс клуб Видин!

Съгласно разпоредбите на Устава на ЛК Видин и ЗЮЛНЦ, и въз основа на Решение на УС на Сдружение Лайънс клуб Видин от 24.03.2022 г. се свиква:

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЛК ВИДИН, което ще се проведе на 15.04.2022 г. (петнадесети април) от 18:00 часа на адрес гр. Видин, ул. Цар Александър II 80/ресторант Шампион/ при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Сдружението за периода 01.07.2021 – 30.06.2022 г.
  2. Доклад за финансовото състояние на ЛК Видин за същия период.
  3. Освобождаване от отговорност на Управителния съвет и Председателя.
  4. Избор на нов Управителен Съвет с мандат 01.07.2022 г. – 30.06.2023 г.

Съгласно устава на ЛК ВИДИН и разпоредбите на ЗЮЛНЦ при липса на кворум събранието ще се проведе с един час по късно от 19:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

31.03.2022 г. Президент на ЛК Видин 2021 – 2022:

Асен Асенов