Свикване на Общо събрание

До членовете на Лайънс клуб Видин!

Съгласно разпоредбите на Устава на ЛК Видин и ЗЮЛНЦ и въз основа на Решение на УС на Сдружение Лайънс клуб Видин от 15.03.2021 г. се свиква:

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЛК ВИДИН, което ще се проведе на 22.04.2021 г. (двадесет и втори април) от 18:00 часа на адрес гр. Видин, ул. Пейо Яворов 22/офиса на мебелна къща МУРА/ при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Сдружението за периода 01.07.2020 – 30.06.2021 г.
  2. Доклад за финансовото състояние на ЛК ВИДИН за същия период.
  3. Освобождаване от отговорност на Управителния съвет и Председателя.
  4. Избор на нов Управителен Съвет с мандат 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г.
  5. Гласуване на предложение за промяна размера на членския внос, постъпило от Пламен Петров.

Съгласно устава на ЛК ВИДИН и разпоредбите на ЗЮЛНЦ при липса на кворум събранието ще се проведе с един час по късно от 19:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

04.04.2021 г. Президент на ЛК Видин 2020 – 2021:

Илиян Иванов