Свикване на Общо събрание

До членовете на Лайънс клуб Видин!

Съгласно разпоредбите на Устава на ЛК Видин и ЗЮЛНЦ и въз основа на Решение на УС на Сдружение Лайънс клуб Видин от 09.06.2020 г. се свиква:

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЛК ВИДИН, което ще се проведе на 25.06.2020 г. (двадесет и пети юни) от 19:30 часа на адрес гр. Видин, ул. Дунавска 1 при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Сдружението за периода 01.07.2019 – 25.06.2020 г.
  2.  Доклад за финансовото състояние на ЛК ВИДИН за същия период.
  3. Освобождаване от отговорност на Управителния съвет и Председателя.
  4. Избор на нов Управителен Съвет с мандат 01.07.2020 г. – 30.06.2021 г.
  5. Избор на почетен член на Сдружението.
  6. Разни.

Съгласно устава на ЛК ВИДИН и разпоредбите на ЗЮЛНЦ при липса на кворум събранието ще се проведе с един час по късно от 20:30 часа на същото място и при същия дневен ред.

10.06.2020 г. Президент на ЛК Видин 2019 – 2020:

д-р Иво Илиев