Отмяна на Общо събрание

На вниманието на членовете на Лайънс клуб Видин!

УС на СНЦ „Лайънс клуб Видин“ взе решение за отмяна на Общо събрание поради въведената противоепидемична обстановка.

Общо събрание ще бъде свикано при първа възможност съгласно устава на сдружението и разпоредбите на ЗЮЛНЦ.