Свикване на Общо Събрание

До членовете на Лайънс клуб Видин !

Съгласно разпоредбите на Устава на ЛК Видин и ЗЮЛНЦ и въз основа на Решение на УС на Сдружение Лайънс клуб Видин от 28.01.2020 г. се свиква:

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЛК ВИДИН, което ще се проведе на 21.03.2020 г. (двадесет и първи март) от 14:00 часа в  Заседателната зала на Мебелна къща „Мура”  гр. Видин, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Сдружението за периода 01.07.2019 – 14.03.2020 г.
  2.  Доклад за финансовото състояние на ЛК ВИДИН за същия период.
  3. Освобождаване от отговорност на Управителния съвет и Председателя.
  4. Избор на нов Управителен Съвет с мандат 01.07.2020 г. – 30.06.2021 г.
  5. Разни.

Съгласно устава на ЛК ВИДИН и разпоредбите на ЗЮЛНЦ, при липса на кворум събранието ще се проведе с един час по късно от 15.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

07.02.2020 г.                   Президент на ЛК Видин 2019 – 2020:

     д-р Иво Илиев