Свикване на Общо Събрание

До членовете на Лайънс клуб Видин !
Съгласно разпоредбите на Устава на ЛК Видин и ЗЮЛНЦ се свиква
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЛК ВИДИН, което ще се проведе на 21.03.2020г.г (двадесет е пнърви март ) от 14:00 часа в Заседателната зала на мМебелна къща „Мура” гр.Видин, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Сдружението за периода 01.07.2019 – 14.03.2020г.
  2. Доклад за финансовото състояние на ЛК ВИДИН за същия период.
  3. Освобождаване от отговорност на Управителния съвет и Председателя.
  4. Избор на нов Управителен Съвет с мандат 01.07.2020г.-30.06.2021г.
  5. Разни.

Съгласно устава на ЛК ВИДИН и разпоредбите на ЗЮЛНЦ, при липса на кворум събранието ще се проведе с един час по късно от 15.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

07.02.2020г. Президент на ЛК Видин- 2019-2020:
д-р Иво Илиев