Свикване на Общо Събрание

С

До членовете на Лайънс клуб Видин !

Съгласно разпоредбите на Устава на ЛК Видин и ЗЮЛНЦ и въз основа на Решение на УС   на  Сдружение Лайънс клуб  Видин от 28.01.2020г. се свиква:

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЛК ВИДИН, което ще се проведе на 21.03.2020г.г (двадесет е пнърви март ) от 14:00 часа в  Заседателната зала на Мебелна къща „Мура”  гр.Видин, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Сдружението за периода 01.07.2019 – 14.03.2020г.
  •  Доклад за финансовото състояние на ЛК ВИДИН за същия период.
  • Освобождаване от отговорност на Управителния съвет и Председателя.
  • Избор на нов Управителен Съвет с мандат 01.07.2020г.-30.06.2021г.
  • Разни.

Съгласно устава на ЛК ВИДИН и разпоредбите на ЗЮЛНЦ, при липса на кворум събранието ще се проведе с един час по късно от 15.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

07.02.2020г.                   Президент на ЛК Видин- 2019-2020:

     д-р Иво Илиев