Свикване на Общо Събрание

До членовете на Лайънс Клуб Видин

Съгласно разпоредбите на Устава на ЛК Видин и ЗЮЛНЦ се свиква

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЛК ВИДИН, което ще се проведе на 25.04.2019г (двадесет и пети април ) от 17:00 часа в ресторант Пуерто 77, гр.Видин, при следния дневен ред:

  1. Обсъждане и гласуване на предложенията за изменение и допълнение в Устава и Правилника на ЛК ВИДИН

2. Отчет за дейността на Сдружението за периода 01.07.2018 – 15.04.2019 и Доклад за финансовото състояние на ЛК ВИДИН за същия период.

3. Приемане на Годишен Финансов Отчет на сдружението за 2018г. и решение за публикуване в Търговски Регистър.

4. Приемане на Годишен Финансов Отчет на сдружението за 2017г. и решение за публикуване в Търговски Регистър.

5. Освобождаване от отговорност на Управителния съвет и Председателя.

6. Избор на нов Управителен Съвет с мандат 01.07.2019г.-30.06.2020г.

 

7. Разни.

Съгласно устава на ЛК ВИДИН и разпоредбите на ЗЮЛНЦ, при липса на кворум събранието ще се проведе с един час по късно от 18.00 часа на същото място и при същия дневен ред.